آخرین اخبار شرکت ایده گستران فرناد http://www.idehgostaran.com اطلاعیه ی بسیار مهم: لطفا آدرس زیر را در مرورگر خود باز نمایید http://www.idegostaran.com/Pages/news.aspx?id=64 http://www.idegostaran.com/Pages/news.aspx?id=64 Mon, 15 May 2017 10:50:48 GMT <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">سرهنگ علی نیک نفس رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا درخصوص باج افزار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> wannacrypt </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">گفت: در روز </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">۱۲</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"> می </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">۲۰۱۷ (۲۲</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"> اردیبهشت </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">۹۶) </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">یک نمونه جدید از باج افزار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Ransome.CryptXXX) wannacrypt) </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">به طور گسترده‌ای تعداد زیادی از ارگان‌ها و سازمان‌ها به ویژه در اروپا را تحت تاثیر قرار داده و آلوده کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">علی نیک‌نفس در خصوص معرفی باج افزار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> wannacrypt </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">گفت: این باج افزار داده‌ها را رمز کرده و سپس درخواست </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">۳۰۰</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"> دلار در قالب بیت‌کوین در قبال رمز گشایی آن و اجازه دسترسی صاحبان اطلاعات را می‌کند. سپس عنوان می‌کند که اگر تا </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">۳</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"> روز مبلغ پرداخت نشود میزان درخواستی آن‌ها دوبرابر خواهد شد و اگر مبلغ تا </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">۷</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"> روز پرداخت نشود، داده‌های رمز شده حذف خواهند شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">وی ادامه داد: این باج افزار همچنین یک فایل با نام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>! Please Read Me!.txt </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">به جا می‌گذارد که شامل متنی است که اعلام می‌کند که چه اتفاقی افتاده و باج درخواستی به چه صورت باید پرداخت شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">سرهنگ نیک نفس توضیح داد: باج افزار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> wannacrypt </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">فایل هایی با پسوندهای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.backup.tiff.djvu.mpeg.class.java.accdb.sqlitedb.sqlite </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.lay </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> xltm.pptm.ppsm.ppsx.ppam.potx.potm.sldx.sldm.vmdk. vsdx.onetoc </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.jpeg.docb.docm. dotm.dotx.xlsm.xlsb.xltx. docx.xlsx.pptx. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">را رمزگذاری می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری ادامه داد:این باج افزار به دیگر سیستم‌ها با بکارگیری آسیب پذیری کد اجرایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> SMBv </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> remote </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">در سیستم‌های ویندوزی انتقال پیدا می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (MS </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۷</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> - </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۰۱۰</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>). </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">سازمان‌ها می‌بایست مطمئن شوند که آخرین به روز رسانی امنیتی ویندوز و به خصوص</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> MS </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۷</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> - </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۰۱۰</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">را به منظور جلوگیری از انتشار آن نصب کرده‌اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">سرهنگ نیک نفس در خصوص اینکه چه کاربران یا سازمان‌های تحت تاثیر این باج افزار قرار گرفته اند، گفت: تعدادی از سازمان‌ها که بیشتر آن‌ها در اروپا هستند متاثر از این باج افزار شده‌اند. در زیر نوشته یک پزشک از یکی از بیمارستان‌های لندن که تحت تاثیر این باج افزار قرار گرفته آمده است: "همه چیز از کار افتاده است، هیچ نتیجه آزمایشی نداریم، هیچ گروه خونی در دسترس نیست، تمام عمل‌های جراحی کنسل شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. "</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">وی ادامه داد: بر طبق گزارش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Symantec </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">تاکنون رمزگشای این باج افزار موجود نیست و در همان ساعات اولیه فعالیت باج افزار بیش از </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">۷۴</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"> کشور عمدتا در اروپا و آسیا را تحت تاثیر قرار داده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">سرهنگ نیک نفس در تشریح میزان آلودگی در </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">۲۴</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"> ساعت گذشته گفت: این باج افزار به سرعت در حال گسترش است و به تمامی قاره‌ها نفوذ کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">وی در خصوص راهکارهای محافظتی برای جلوگیری از آلوده شدن سیستم‌ها به این باج افزار گفت: غیر فعال کردن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> SMBv </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">با استفاده دستور</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Disable-WindowsOptionalFeature –Online –FeatureName smb </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> protocol </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">به کاربران کمک می‌کند تا مانع از آلودگی شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">سرهنگ نیک نفس با بیان اینکه تمامی سیستم عامل‌ها و نرم افزارهای خود را به روز نگه دارید، افزود: آپدیت‌های جدید گاهی شامل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Patch‌</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">های آسیب پذیری هستند که ممکن است باج افزار‌ها از آن استفاده کنند؛ لذا باید به محض ارائه وصله‌های امنیتی جدید سیستم را به روز رسانی مجدد کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ادامه داد: ایمیل‌ها یکی از اصلی‌ترین روش‌های انتشار باج افزار است. مراقب ایمیل‌های ناخواسته باشید. به ویژه ایمیل‌های که ضمیمه آن‌ها فایل‌های مایکروسافتی هستند. مطمئن شوید که ایمیل‌ها را از منبع مطمئن دریافت کرده‌اید و برای باز کردن فایل‌های ضمیمه، ماکرو را فعال نکنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">به گفته وی پشتیبان گیری از داده‌های حساس ساده‌ترین راه برای مبازره با این باج‌افزار است. این باج افزار از آسیب پذیری ویندوزی استفاده کرده واقدام به آلوده کردن سیستم‌ها نموده است. سیستم آلوده نیز سیستم‌های متصل به شبکه را آلوده کرده و این فرآیند ادامه می‌یابد. در صورت به روز رسانی سیستم عامل و دیفندر آن، از ابتلای سیستم جلوگیری می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)">بنابراین از تمامی مشتریان محترم ایده­گستران درخواست می­شود به محض مشاهده ی این متن از مسیر نصب نرم افزارآخرین بک­آپ از بانک اطلاعاتی نرم افزار را در یک دیسک امن (هارد اکسترنال یا...) ذخیره نموده و از دانلود هر فایل غیر مطمئن، ایمیل­های غیر مطمئن و... خودداری کنند.</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51)"></span></p> http://www.idegostaran.com/Pages/news.aspx?id=63 Tue, 14 Mar 2017 15:43:44 GMT <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 8pt; line-height: 107%; font-family: &#34;MS Shell Dlg 2&#34;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial">اطلاع‌رسانی&nbsp;مهم&nbsp;در&nbsp;خصوص&nbsp;بستن&nbsp;و&nbsp;یا تمدید&nbsp;سال&nbsp;مالی.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 8pt; line-height: 107%; font-family: &#34;MS Shell Dlg 2&#34;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial">به&nbsp;استحضار&nbsp;تمامی&nbsp;مشتریان&nbsp;عزیز&nbsp;می رسانیم،&nbsp;جهت&nbsp;بستن&nbsp;و&nbsp;یا&nbsp;تمدید&nbsp;سال مالی به&nbsp;وب&nbsp;سایت&nbsp;&nbsp;شرکت&nbsp;ایده&nbsp;گستران&nbsp; مراجعه نموده و اطلاعیه مربوط به این عملیات را مطالعه نمایید.</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 8pt; line-height: 107%; font-family: &#34;MS Shell Dlg 2&#34;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 8pt; line-height: 107%; font-family: &#34;MS Shell Dlg 2&#34;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial">تاریخ 1395/12/24</span></span></p> اطلاع‎رسانی http://www.idegostaran.com/Pages/news.aspx?id=62 Sun, 27 Nov 2016 17:44:48 GMT <span dir="RTL" style="line-height: 107%"> </span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span>به اطلاع کلیه‎ی مشتریان عزیز می‎رساند که شرکت ایده‎گستران روز سه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span>شنبه مورخ 95/09/09 تعطیل می‎باشد.</span><span dir="LTR"></span></p> <span dir="RTL" style="line-height: 107%"></span>تاریخ 95/09/07 اطلاعیه مهم http://www.idegostaran.com/Pages/news.aspx?id=61 Tue, 15 Nov 2016 19:45:58 GMT <div style="text-align: right">قابل توجه شما مشتریان عزیز <br /> <br />به منظور تماس با شرکت ایده گستران می توانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.<br />33532306- 33532304- 33525701- 33526861- 33554900- 33554901<br />و شماره همراه های : 09197235850- 09393517598<br />-واحد فروش: داخلی 1<br />-واحد صدای مشتری: داخلی 2<br />-واحد پشتیبانی: داخلی 3<br /></div> آغاز یازدهمین سال فعالیت شرکت ایده گستران http://www.idegostaran.com/Pages/news.aspx?id=59 Sat, 22 Oct 2016 12:07:26 GMT <span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Tahoma"> </span></span><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Tahoma">به مناسبت آغاز یازدهمین سال فعالیت شرکت ایده گستران برآن شدیم تا با ارائه <span style="font-weight: bold">تسهیلات ویژه، </span>مسیر بهرمندی مشتریان عزیز را از محصولات تخصصی و کاربردی شرکت ایده گستران هموارتر کنیم.</span></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Tahoma">برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط ویژه سالگرد، باشماره‎ی 026-33525701 تماس حاصل نمایید.</span></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Tahoma">و یا با شماره تلگرام 09393517598 اطلاعات بیش‎تر را از ما دریافت نمایید.</span></span><br /><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Tahoma"></span><span style="font-family: Tahoma"></span></span></p><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Tahoma"></span></span><span style="font-size: x-small"><a class="Xx" dir="ltr" href="https://www.google.com/url?q=https://telegram.me/ideGostaran&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkrPJDp2mTV8eN51vmiTqJ2J9pzQ&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkrPJDp2mTV8eN51vmiTqJ2J9pzQ" target="_blank" style="text-align: right">https://telegram.me/ideGostaran</a></span><span style="font-size: x-small"> </span><p dir=" class=" style="text-align: justify"> </p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: left"><span style="font-size: x-small">تاریخ 95/08/01 <br /></span></p><span style="font-size: x-small"><br /></span> اطلاع رسانی تماس با ایده گستران http://www.idegostaran.com/Pages/news.aspx?id=58 Wed, 22 Jun 2016 11:10:40 GMT به اطلاع مشتریان محترم می رساند، به دلیل بروز مساله در برخی خطوط تلفن شرکت ایده گستران، لطفا تا اطلاع ثانوی با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:<br /><br />02633554900 - 02633554901 - 02633532306 - <br />09197235850 <br /><br /> شماره های تلفن شرکت ایده گستران http://www.idegostaran.com/Pages/news.aspx?id=57 Sun, 19 Jun 2016 15:05:40 GMT به اطلاع مشتریان عزیز می رساند، جهت تماس با شرکت ایده گستران می توانند از شماره تلفن های زیر با کد تلفن 026 استفاده نمایند :<br /><br /><br /><br />33525701 - 33526861 - 33532304 -33532306 - 33554900 - 33554901 اطلاعیه بستن سال مالی http://www.idegostaran.com/Pages/news.aspx?id=56 Mon, 14 Mar 2016 18:05:53 GMT <p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;مشتریان گرامی</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;جهت &nbsp;بستن سال مالي فعلی و ايجاد سال مالي جديد (1395) &nbsp;و نیز &nbsp;حتی به منظور تمديد كردن سال مالي قبلي در سال 1395 &nbsp;بايد نرم افزار بستن سال مالي 1394 را از وب سايت شركت ايده گستران دانلود و در پايان سال اجرا نماييد.</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;توجه داشته باشید هر دو دسته از مشتریانی که از نرم افزار حسابداری جامع استفاده می کنند و نیز از نرم افزار حسابداری جامع استفاده نمی کنند بایستی این فایل را دانلود نموده و مراحل مشخص شده در فایل راهنمای آن را انجام دهند.&nbsp;</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify">سال خوبی را برایتان آرزو می کنیم.</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;<a href="www.idegostaran.com" target="_blank">www.ideGostaran.com</a> &nbsp;</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: right">برای اطلاع از آخرین اطلاعیه‌ها به کانال تلگرام ایده گستران بپیوندید:&nbsp;</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify"><a class="Xx" dir="ltr" href="https://www.google.com/url?q=https://telegram.me/ideGostaran&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkrPJDp2mTV8eN51vmiTqJ2J9pzQ&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkrPJDp2mTV8eN51vmiTqJ2J9pzQ" target="_blank" style="text-align: right">https://telegram.me/ideGostaran</a></p> <p dir=" class=" style="text-align: justify"> </p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: left">تاریخ 94/12/24&nbsp;</p> طراحی بنرهای مناسبتی http://www.idegostaran.com/Pages/news.aspx?id=55 Sat, 12 Mar 2016 10:36:55 GMT <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-family: Arial, sans-serif">شرکت ایده گستران به مناسبت فرارسیدن نوروز و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بر آن شده است که برای&nbsp; مشتریان عزیزی که علاقمند هستند فضای وب سایت خود را برای این ایام اماده سازند، بنر های مناسب و جذابی طراحی کند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-family: Arial, sans-serif">همچنین توجه اشته باشید که برای استفاده از این طرح تا پایان سال جاری فرصت دارید.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-family: Arial, sans-serif">جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 026-33525701 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;www.ideGostaran.com &nbsp;</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: right">برای اطلاع از آخرین اطلاعیه‌ها به کانال تلگرام ایده گستران بپیوندید:&nbsp;</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify"><a class="Xx" dir="ltr" href="https://www.google.com/url?q=https://telegram.me/ideGostaran&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkrPJDp2mTV8eN51vmiTqJ2J9pzQ&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkrPJDp2mTV8eN51vmiTqJ2J9pzQ" target="_blank" style="text-align: right">https://telegram.me/ideGostaran</a></p> <p dir=" class=" style="text-align: justify"> </p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: left">تاریخ 94/12/22&nbsp;</p> تعرفه های پشتیبانی نرم افزار در سال 95 http://www.idegostaran.com/Pages/news.aspx?id=54 Sun, 28 Feb 2016 11:10:36 GMT <p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify">به اطلاع مشتریان عزیز می رسانیم که تعرفه ی پشتیبانی سال 95 از تاریخ 94/12/10 ، 25% مبلغ روز نرم افزار خواهد شد.</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify">این مبلغ، تعرفه ی استاندارد سازمان نظام صنفی رایانه ای می باشد.</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify">لذا مشتریانی که قصد دریافت پشتیبانی را دارند تا پیش از موعد تاریخ مذکور نسبت به تمدید این قرارداد اقدام نمایند، تا تعرفه ها همچون گذشته برایشان محاسبه گردد.</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;026-33525701 داخلی 1</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;www.ideGostaran.com &nbsp;</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: right">برای اطلاع از آخرین اطلاعیه‌ها به کانال تلگرام ایده گستران بپیوندید:&nbsp;</p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: justify"><a class="Xx" dir="ltr" href="https://www.google.com/url?q=https://telegram.me/ideGostaran&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkrPJDp2mTV8eN51vmiTqJ2J9pzQ&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkrPJDp2mTV8eN51vmiTqJ2J9pzQ" target="_blank" style="text-align: right">https://telegram.me/ideGostaran</a></p> <p dir=" class=" style="text-align: justify"> </p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="text-align: left">تاریخ 94/12/09&nbsp;</p>